Training Gasmeten OX-EX-TOX (3 dagen)

Is er op een werkplek vermoedelijk zuurstoftekort of – verrijking, explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen aanwezig? Dan is gasmeten noodzakelijk en wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten, zoals opslagtanks of kelders. Door middel van een gasmeting moet worden bepaald of er sprake is van een onveilige atmosfeer en moeten passende beheersmaatregelen worden genomen. Pas wanneer na het nemen van maatregelen en na opnieuw gasmeten blijkt dat de atmosfeer op de werkplek veilig is, mag hierin gewerkt worden. DEKRA biedt een training voor medewerkers die gasmetingen uitvoeren.

Doel van de training

De deelnemer kan na de training: 
 • op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen; 
 • zelfstandig bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat;
 • op de juiste wijze gasmetingen uitvoeren en de resultaten registreren; 
 • de meetresultaten interpreteren en op basis daarvan een passend advies te geven.

Doelgroep van de training

Deze training is voor medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken meten, om te bepalen of erin gewerkt mag worden, bijvoorbeeld: 
 • ploegleiders 
 • operators 
 • veiligheidskundigen 
 • brand- / veiligheidswachten 
Deze training is bedoeld voor deelnemers zonder voorkennis en die nog niet eerder de training gasmeten gevolgd hebben. Heeft de deelnemer wel voorkennis? Dan bieden we een trainingsprogramma aan van 2 dagen . Heeft een deelnemer een actueel certificaat van de basistraining? Zij kunnen een herhalingstraining volgen van 1 dag​.   
We kunnen ook een training en examen op maat ontwikkelen, afgestemd op uw organisatie.

Inhoud van de training

  • wet- en regelgeving 
  • eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof 
  • brand- en explosiegevaar 
  • fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen 
  • toxische stoffen 

  Duur van de training

  Deze training duurt 3 dagen, inclusief examen. Inschrijven kan alleen op aanvraag gedaan worden.

  SOG- of DEKRA-examen

  Na afloop van de training volgt een theorie- en praktijkexamen. Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een DEKRA-examen. Deze examens vinden aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaats. 

  SOG-examen

  SOG is voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de opleidingseisen uit de VCA. Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar mogen ook afsluiten met het DEKRA-examen. 
  De SOG-examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Het examen bestaat uit een theorie-examen (1 uur) en een examen meetopdrachten (1 uur). 

  DEKRA-examen

  Het DEKRA-examen bestaat uit een schriftelijk theorie-examen (1 uur) en een praktijkexamen met meetopstellingen (1 uur).  

  Resultaat van de training

  Het SOG-certificaat en het DEKRA-certificaat zijn beide 3 jaar geldig.