Disclaimer

Alle rechten voorbehouden

Deze website werd met grote zorg samengesteld. DEKRA stelt de informatie beschikbaar zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg of garantie. Ook al gaan wij ervan uit dat de door ons verstrekte informatie juist is, toch kan deze nog fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

DEKRA beschouwt externe inhoud op websites die bereikbaar zijn via links op de DEKRA-website (www.dekra.com of een ander DEKRA-domein) niet als eigen inhoud en kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. DEKRA is er in het bijzonder geenszins toe verplicht om inhoud te controleren. DEKRA distantieert zich uitdrukkelijk van informatie die in strijd is met de geldende wetgeving of de goede zeden.
De DEKRA-website is beschermd door auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten en alle andere relevante rechten. Hierin vervatte programma’s, foto’s, tekst en informatie zijn het intellectuele eigendom van DEKRA voor zover er geen andere intellectuele eigendomsrechten gelden. Het is uitdrukkelijk verboden om inhoud te kopiëren, te verdelen, op te slaan, te verzenden, over te dragen en heruit te geven zonder de schriftelijke toestemming van DEKRA. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen en fouten te maken.
Neem rechtstreeks contact op met DEKRA te Stuttgart (Duitsland) voor meer informatie.
Copyright © DEKRA 2018
Fotocredits: DEKRA