Toolbox: Taak Risico Analyse (TRA)

Een Taak Risico Analyse (of taakrisicoanalyse) is een risicobeoordeling van een taak. Het wordt ruim voor uitvoering van de taak gedaan, zodat een organisatie maatregelen kan nemen om het risico te verkleinen of weg te nemen. Het doel is altijd veilig werken. In deze toolbox leggen we uit wanneer en hoe u een Taak Risico Analyse uitvoert.

Wat is een Taak Risico Analyse?

Een Taak Risico Analyse is een proces waarbij de risico’s van een taak worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Het doel van een TRA is om passende maatregelen te nemen om deze risico's te verminderen of te elimineren. Werkgevers zijn ervoor verantwoordelijk om de gevaren van het werk te identificeren en te evalueren. Een TRA is een essentieel onderdeel van dit proces.

Wanneer is een TRA noodzakelijk?

 • Iemand voert werkzaamheden voor het eerst uit en de risico’s en ongewenste gevolgen zijn nog niet bekend.
 • Iemand voert werkzaamheden met een hoog risico uit en kan bestaande procedures niet volgen.
 • Iemand moet procedures of werkinstructies opstellen of bijstellen.
 • Een TRA procedure wordt verlangt bij bepaalde werkzaamheden.
De verstrekker van een werkvergunning kan verlangen dat u een TRA inlevert voor werkzaamheden met een hoog risico. De TRA is een aanvulling op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

In welke situaties is een TRA nodig?

  Het werk bestaat uit het loskoppelen en weg takelen van aan pomp voor chemicaliën die gekoppeld is aan een installatie. Voor deze werkzaamheden is geen standaard werkinstructie beschikbaar. Het werk wordt incidenteel uitgevoerd en de risico’s lijken groot.

  Werkwijze van het opstellen van een TRA

  Het beste kan de werkwijze worden beschreven in een TRA-procedure. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goed uitgevoerde TRA. Betrek bij het opstellen van een TRA altijd enkele mensen die het werk gaan uitvoeren en eventueel een technisch en/ of veiligheidskundig specialist. Zorg dat iedereen goed op de hoogte is van de situatie tijdens het uitvoeren van het werk. Ga bij voorkeur kijken op de plaats waar het werk plaats gaat vinden en zorg dat informatie zoals technische tekeningen en instructies beschikbaar zijn. Breng activiteiten, risico’s en beheersmaatregelen systematisch in kaart.
  Zorg dat alle beheersmaatregelen in orde zijn, voordat de werkzaamheden starten. Controleer dit op de werkplek. Bespreek de TRA met alle medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, voordat zij hiermee starten. De leidinggevende controleert of daadwerkelijk volgens de maatregelen in de TRA wordt gewerkt.
  Ga na afloop van de werkzaamheden na of de werkzaamheden volgens plan konden worden uitgevoerd en of een volgende keer andere maatregelen beter zijn.
  Archiveer de TRA, zodat de kennis die is opgedaan ook in de toekomst kan worden gebruikt.
  DEKRA kan voor u Taak Risico Analyses opstellen of u begeleiden bij het opstellen van een TRA. Daarnaast bieden we ook de training Taak Risico Analyse​.
  Heeft u een vraag? Onze experts komen graag met u in contact