Gegevensbescherming binnen DEKRA's CRM-systeem

In overeenstemming met art. 13 AVG

OPMERKING VOORAF

Aan de hand van de volgende informatie willen wij u graag een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten samenhangend met de wet inzake verwerking van persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING EN MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN?

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is altijd de DEKRA Group die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Meestal is/zijn dit de onderneming(en) van de DEKRA Group die voor u of uw werkgever diensten hebben verleend, zullen verlenen of moeten verlenen.
In Nederland is de verantwoordelijke partij:
DEKRA Netherlands Holding B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 37155016.,
gevestigd op Meander 1051 te Arnhem
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via:
E-mail: dpo​.nl@​dekra​.com

WELKE BRONNEN EN DATA GEBRUIKEN WE?

We verwerken persoonsgegevens die we ontvangen van onze klanten of andere betrokkenen als onderdeel van onze zakelijke relatie. In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens die u ons per visitekaartje of ander medium heeft verstrekt om contact op te nemen. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we rechtmatig verkrijgen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. bedrijvengidsen, contactgegevens op websites of in professionele netwerken) of die rechtmatig aan ons zijn doorgegeven door andere DEKRA-Group bedrijven of andere derden.
Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: Persoonsgegevens (bijv. titel, achternaam, voornaam), officiële contactgegevens (bijv. e-mailadres, adres, telefoonnummer), informatie over uw dienstverband (bijv. werkgever, afdeling/gebied, functie binnen het bedrijf). Daarnaast kunnen dit ook advertentie- en verkoopgegevens (inclusief advertentiescores), documentatiegegevens (bijvoorbeeld memo's) en andere gegevens zijn die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS (DOEL VAN VERWERKING) EN OP WELKE RECHTSGROND?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en alle andere relevante wetten.
Los daarvan kunnen er altijd situaties zijn waarin wij uw persoonsgegevens verwerken die hier niet genoemd worden. In deze gevallen ontvangt u afzonderlijke informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de betreffende gelegenheid, voor zover dit wettelijk vereist is.

A. OPNAME IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM (CRM)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor opname in ons Customer Relationship Management System (CRM).
Dit zijn voornamelijk persoonsgegevens, zakelijke adresgegevens, zakelijke communicatiegegevens en informatie over uw dienstverband en functie binnen uw bedrijf.
Het verzamelen en vastleggen van gegevens in ons CRM vindt in de eerste stap plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang. In verdere communicatie en als onderdeel van de welcome-journey die hierdoor ontstaat, hebt u de mogelijkheid om ons toestemmingsverklaringen te geven voor verschillende optionele verwerkingen, die ook in onze CRM-tool worden opgeslagen.
Ons gerechtvaardigd belang is dat wij in contact kunnen blijven en kunnen communiceren met u als klant of contactpersoon van een klant in het kader van contractinitiatie of de uitvoering van contracten. Dit zorgt voor een vlotte dienstverlening en klantenservice.

RECHTSGRONDSLAG

Artikel 6, lid 1, punt b en f AVG.

B. VERZENDING NIEUWSBRIEF EN/OF DIRECTE RECLAME IN DE VORM VAN E-MAILS

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op gepersonaliseerde (u kunt uw interesses aangeven in ons Preference Center) informatie over diensten en aanbiedingen uit ons portfolio via nieuwsbrief en/of direct mail via e-mail.
Dit zijn voornamelijk persoonsgegevens, informatie over de door u gekozen vakgebieden en officiële communicatiegegevens.
Als u ons uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. In het geval van een herroeping ontvangt u van ons geen verdere marketinginformatie meer per e-mail.

RECHTSGRONDSLAG

Art. 6 lid 1 punt a AVG.

C. ANALYSE VAN GEBRUIKERSGEDRAG BIJ HET ONTVANGEN VAN DE NIEUWSBRIEF

Ten behoeve van marktonderzoek (analyse van het openings- en leesgedrag van de nieuwsbriefontvangers) kunnen wij, met uw toestemming, uw interacties in onze nieuwsbrief evalueren en aan u persoonlijk toewijzen.
Dit zijn voornamelijk persoonsgegevens, informatie over uw gebruiksgedrag bij het ontvangen van onze nieuwsbrief en officiële communicatiegegevens.
Als u ons uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. In het geval van een herroeping zullen we uw gebruiksgedrag bij het ontvangen van onze nieuwsbrief niet langer registreren en evalueren.

RECHTSGRONDSLAG

Art. 6 lid 1 punt a AVG.

D. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Om onze producten en diensten te verbeteren, verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken. Deelname aan de onderzoeken is vrijwillig.
Dit betreft voornamelijk persoonsgegevens, uw antwoorden in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken en officiële communicatiegegevens.
Als u ons uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. In het geval van een herroeping sturen wij u geen verdere verzoeken voor klanttevredenheidsonderzoeken meer.

RECHTSGRONDSLAG

Art. 6 lid 1 punt a AVG.

WIE ONTVANGT MIJN GEGEVENS?

Binnen de DEKRA Group hebben de afdelingen die uw gegevens nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen er toegang toe. Naast een datacenter dat door DEKRA SE (Stuttgart) op een centrale locatie wordt geëxploiteerd, heeft de DEKRA-Group tal van lokaal of regionaal geëxploiteerde datacenters waarin de verantwoordelijke DEKRA-Group bedrijven uw gegevens verwerken.
Serviceproviders en plaatsvervangende agenten die door ons worden gebruikt, kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen als ze in het bijzonder de vereisten op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming handhaven. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-services, telecommunicatie, consulting en verkoop en marketing.
Met betrekking tot het doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten de DEKRA Group geven wij alleen informatie over onze klanten door als dit wettelijk verplicht is, de klant toestemming heeft gegeven of dit nodig is om een contractuele relatie met u aan te gaan, uit te voeren of te beëindigen of de DEKRA Group een gerechtvaardigd belang heeft om dit te doen. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijv. zijn:
 • overheidsinstanties en instellingen (bijv. financiële autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties) in het geval van een wettelijke of officiële verplichting (bijv. wettelijke meldingsplichten),
 • andere bedrijven binnen de DEKRA Group voor risicobeheer vanwege wettelijke of officiële verplichtingen,
 • dienstverleners die wij inschakelen in het kader van orderverwerkingsrelaties.
  De verwerking in het kader van onze CRM vindt voornamelijk plaats via onze dienstverlener Salesforce Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (Salesforce). Met Salesforce is een orderverwerkingscontract afgesloten. Als onderdeel van de verwerking kunnen gegevens ook worden verzonden naar Salesforce-servers in de VS. Salesforce heeft Binding Corporate Rules (BCR, Binding Corporate Rules) aangenomen om overdracht van persoonsgegevens van de EU en EER naar Salesforce-locaties buiten de EU en EER mogelijk te maken. U kunt de Salesforce Binding Corporate Rules vinden op https://www​.salesforce​.com/company/legal/compliance/ of u kunt ze ontvangen door een informele e-mail te sturen naar privacy@​salesforce​.co . Ga voor meer informatie over hoe Salesforce gegevens verwerkt naar: https://www​.salesforce​.com/company/privacy/
Andere gegevensontvangers kunnen die instanties zijn waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven voor gegevensoverdracht of aan wie wij geautoriseerd zijn om persoonlijke gegevens te verzenden op basis van een belangenafweging.

WORDEN GEGEVENS VERSTUURD NAAR EEN DERDE LAND OF NAAR EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?

Een gegevensoverdracht naar kantoren in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats:
 • Indien dit in individuele gevallen nodig is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een IT-serviceprovider in de VS of een ander derde land om de IT-activiteiten van de DEKRA Group te waarborgen in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming.
 • Indien persoonsgegevens van geïnteresseerden in DEKRA-producten, met hun toestemming, ook in de VS worden verwerkt als onderdeel van een CRM-systeem.
 • Met toestemming van de betrokkene of op grond van wettelijke voorschriften ter bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en andere strafbare feiten en in het kader van een belangenafweging, worden persoonsgegevens (bijv. identificatiegegevens) in individuele gevallen doorgegeven in overeenstemming met het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of we een gerechtvaardigd belang bij de verwerking kunnen rechtvaardigen. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.
Zodra we een recht op verspreiding van uw persoonsgegevens volgens deze bepalingen niet langer kunnen rechtvaardigen, zullen ze regelmatig worden verwijderd, tenzij hun relevante, beperkte verdere verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden:
 • Vervulling van opslagverplichtingen onder handels- en belastingrecht, die bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit: Handelswetboek of Belastingwetboek. De tijdslimieten voor het bijhouden of documenteren van de informatie bedraagt in principe 6 tot 10 jaar;
 • Betreffende de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke voorschriften inzake verjaring. Volgens sectie 195 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen maximaal 30 jaar bedragen, waarbij de normale verjaringstermijn 3 jaar bedraagt

WELKE GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN HEB IK?

U heeft recht op de volgende wettelijke rechten van betrokkenen, op voorwaarde dat aan de vereisten wordt voldaan:
 • Recht op informatie over uw gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG,
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens volgens artikel 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van de door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met artikel 17 AVG,
 • Recht op beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met artikel 18 AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20 AVG
 • Recht van bezwaar in overeenstemming met artikel 21 AVG,
 • Als u ons uw toestemming voor de gegevensverwerking hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen, artikel 7 lid 3 AVG,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.

BEN IK VERPLICHT GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Als onderdeel van onze zakelijke relatie moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met u of uw werkgever aangaan, uitvoeren en beëindigen.

IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING OF VINDT PROFILING PLAATS

Wij maken in principe geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG. Indien wij deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover afzonderlijk informeren, voor zover dit wettelijk verplicht is.
Wij verwerken uw gegevens deels geautomatiseerd met het doel bepaalde, persoonlijke aspecten te analyseren (profiling). Wij maken in de volgende gevallen gebruik van profiling:
 • Vanwege wettelijke en regelgevende vereisten zijn we verplicht om witwassen, terrorismefinanciering en strafbare feiten die vermogens in gevaar brengen, te bestrijden. Hierbij worden ook data-analyses (o.a. in het betalingsverkeer) uitgevoerd. Deze maatregelen dienen ook voor uw bescherming.
 • Om u doelgericht over producten te kunnen informeren en te kunnen adviseren, maken wij gebruik van analyse-instrumenten. Deze maken een op behoeften afgestemde communicatie en werving, waaronder markt- en opinieonderzoek, mogelijk.

INFORMATIE OVER UW RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 AVG INDIVIDUEEL RECHT VAN BEZWAAR

U bent gerechtigd om redenen samenhangend met uw specifieke situatie op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 punt e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en art. 6 lid 1 punt f AVG (gegevensverwerking op grond van een afweging van belangen) plaatsvindt. Dit geldt tevens voor een op deze bepaling gebaseerde profiling in de zin van art. 4 nr. 4 DS-GVO. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij in het kader van de bescherming dwingende redenen voor gegevensverwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien gegevensverwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN

In individuele gevallen verwerken we persoonsgegevens ten behoeve van directe mail. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame, zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens de basistarieven; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u jegens ons bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, worden uw gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

ONTVANGER VAN EEN BEZWAAR OF INTREKKING

Het bezwaar of de intrekking kan in welke vorm dan ook worden gericht aan de verantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming. Voor een snel en soepel proces vragen wij u gebruik te maken van het hiervoor opgestelde online formulier . Of klik op de link onderaan elke informatieve e-mail die u ontvangt. U maakt geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.

STATUS EN WIJZIGINGEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

De status van deze gegevensbeschermingsverklaring is februari 2023.
We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring in de toekomst te wijzigen in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en, indien nodig, aan te passen aan gewijzigde gegevensverwerkingsrealiteit. We zullen u afzonderlijk informeren over eventuele significante wijzigingen in de inhoud.