Moeilijk macro-economisch en geopolitiek klimaat:

DEKRA is klaar voor de toekomst dankzij een focus op veiligheid en duurzaamheid

24 nov 2022

DEKRA biedt succesvol weerstand tegen de economische en politieke on-rusten in het door crisis geteisterde jaar 2022. De internationale expertor-ganisatie verwacht om dit jaar een verkoop te realiseren van rond de 3,7 miljard euro, wat een stijging is van ongeveer 5%. “Dankzij onze sterke marktpositionering en de stijgende trend naar meer veiligheid en duur-zaamheid zijn we nog steeds op ons groeischema”, verklaart Stan Zurkie-wicz, sinds april 2022 CEO van DEKRA en voorzitter van de Raad van be-stuur. De focus ligt op het benutten van de groeikansen op gebieden met veel potentie, zoals de mobiliteit van de toekomst, cybersecurity en duur-zaamheid. Voor de leider van DEKRA is een van de belangrijkste interes-segebieden de creatie van een waterstofeconomie. “Als we de transitie naar een op waterstof gebaseerde toekomst willen versnellen, moeten we verder investeren in de waterstofinfrastructuur en een omvattend regule-rend kader opstellen voor een veilige toepassing van de technologie”, ver-volgt Zurkiewicz. “Vanwege zijn uitgebreide potentiële toepassingsmoge-lijkheden kan groene waterstof immers een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering.” De CEO van DEKRA wil ook doorgaan met de digitale transformatie van de serviceportfolio van DEKRA en tege-lijk de klantenbehoeften voorop en centraal plaatsen. Op deze manier wil de expertorganisatie de mondiale partner worden voor een veilige en duur-zame wereld.

  • Verdere investeringen in automatisch en connected driving in de testfaciliteit Lausitzring
  • Hernieuwbare energie: nieuw fotovoltaïsch laboratorium geopend in China
  • E-mobiliteit: snelle accutest gepatenteerd en op de markt gebracht
  • Cybersecurity: marktleidende technologiebedrijven werden klant
  • Activiteit voertuiginspectie: uitbreiding gaat verder door introductie op de Spaanse en de Costa Ricaanse markten.
  • Waterstof: ondersteuning bij de lancering van de eerste vrachtwagenhuur-vloot en verbruikstest bij BMW
DEKRA werkte in 2022 hard aan de implementatie van zijn Strategy 2025. Deze strategie is gebaseerd op vijf Strategische focusgebieden: Mobiliteit van de toe-komst, Cybersecurity, Diensten op afstand, Kunstmatige intelligentie & geavan-ceerde analyse en Duurzaamheid. Deze Strategische focusgebieden vormen de weerspiegeling van het feit dat de oorspronkelijke missie “Veiligheid” van DEKRA ondertussen werd uitgebreid met “(Cyber)security” en “Duurzaamheid”. De toe-voeging van “(Cyber)security” is noodzakelijk omdat voertuigen, machines en systemen steeds meer verbonden zijn, software (en dus ook cybersecurity) speelt eveneens een steeds belangrijkere rol. Tegelijk werd “Duurzaamheid” de belangrijkste megatrend. “Sinds zijn oprichting in 1925 had DEKRA de visie om de wereld elke dag iets veiliger te maken”, verklaart Stan Zurkiewicz. “Gezien de enorme gevolgen van de klimaatverandering hebben we als bewuste onderne-ming besloten om duurzaamheid op te nemen in ons DNA. Als onafhankelijke partij met veel ervaring en expertise helpen we klanten wereldwijd om hun duur-zaamheidsdoelstellingen te bereiken.”
Duidelijkheid, transparantie en vertrouwen
DEKRA blijft haar dienstenpakket uitbreiden. Deze zijn gericht op de energietran-sitie, de circulaire economie en ESG (Environmental, Social, Governance - Mili-eu, Sociale verantwoordelijkheid en Goed bestuur). Zo ontwikkelde en verfijnde DEKRA dit jaar test-, certificerings-, keurings-, expert- en trainingservices voor technologieën rond de energietransitie, met name voor waterstof, zonne-energie, windenergie en accu’s. Daarnaast ontwikkelt DEKRA diensten die bedrijven, fi-nanciële instellingen en beleggers helpen om de implementatie en de evaluatie van duurzaamheidsstrategieën te controleren. “Hierdoor zorgen we voor meer duidelijkheid, transparantie en vertrouwen bij de marktdeelnemers”, stelt Zurkie-wicz.
De ambities van DEKRA voor de realisatie van haar eigen duurzaamheidsdoel-stellingen weerspiegelen de ambities van de onderneming op de markt. In 2022 werd de onderneming voor de tweede keer op een rij geprezen voor haar duur-zaamheidsinitiatieven en -maatregelen. DEKRA kreeg de toekenning van de hoogste EcoVadis Platinum-rating. DEKRA werkt ook op wetenschappelijke wij-ze aan de beperking van haar CO2-uitstoot, om bij te dragen aan het doel de glo-bale opwarming te beperken tot 1,5 °C. Bovendien werd de non-profitorganisatie CDP (Carbon Disclosure Project) aangesteld om de klimaatstrategie van DEKRA te beoordelen in functie van hun strikte criteria. DEKRA startte de registratie van de ecologische voetafdruk van haar bedrijfsprocessen in 2022. Globaal gezien kent de expertorganisatie goede voortuitgang in haar streven naar een koolstof-neutrale onderneming tegen 2025.
Investeringen in testexpertise voor e-mobiliteit
De nieuwe aandrijftechnologieën hebben, samen met oplossingen voor digitalise-ring en nieuwe mobiliteit, tot doel om gebieden zoals onze voertuiginspectie te transformeren op middellange tot lange termijn. Voor de leider van DEKRA biedt dit meer kansen dan risico’s. DEKRA investeert in de verdere uitbreiding van haar diensten en testexpertise. Zo vroeg de expertorganisatie bijvoorbeeld een octrooi aan voor een snelle test van aandrijfaccu’s in tweedehands elektrische voertuigen (EV’s) waardoor het bedrijf in deze bedrijfsactiviteit aan de top staat. In amper 15 minuten biedt deze test een accurate waarde voor de overblijvende capaciteit van de accu (ook gekend onder de naam State of Health). Hierdoor levert DEKRA een bijdrage aan meer transparantie in de groeiende markt van tweedehands EV’s. Hier is de resterende accucapaciteit een belangrijke factor bij het bepalen van de doorverkoopwaarde.
Gezien het steeds toenemende aantal nieuwe modellen van EV’s besloot DEKRA om tientallen miljoenen euro's te investeren in de bouw van een testcentrum voor aandrijfaccu’s in het Technology Center van DEKRA. Dit nieuwe centrum is waarschijnlijk in 2024 operationeel op de site Lausitzring in Klettwitz. Het kan dan aandrijfaccu’s testen en certificeren als onderdeel van hun ontwikkelingsfase, bij de homologatie en de typegoedkeuring en de kwaliteitscontrole. “Deze beslissing bevestigt onze doelgerichte investering in de globale uitbreiding van onze test- en certificeringsstructuur voor e-mobiliteit”, verklaart Zurkiewicz.
Nieuwe testopstellingen en -faciliteiten
Op onze vestiging in Arnhem werd in 2022 een nieuwe testfaciliteit in open lucht voor het meten van de elektromagnetische compatibiliteit van grote voertuigen zoals elektrisch aangedreven bussen of vrachtwagens ingehuldigd. In Klettwitz werd een testopstelling voor elektromotoren en aandrijfassen in dienst genomen. In opdracht van de California Energy Commission richtte DEKRA een Vehicle-Grid Innovation Laboratory in de San Francisco Bay Area op. Dankzij de labora-toriumservices zal de interoperabiliteit van de oplaadinfrastructuur worden verbe-terd en kunnen veilige Vehicle-to-Grid-oplossingen worden geïntroduceerd. “Het nieuwe laboratorium in Californië werd gebouwd volgens dezelfde normen als ons toplaboratorium in Nederland. Dit zal ons in de gelegenheid stellen om in de VS verder te groeien”, vertrouwt de CEO van DEKRA ons toe.
Het groeiende aantal rijbijstandssystemen en de megatrend van automatisch en connected driving zorgen voor extra kansen. Zurkiewicz: “Toekomstige mobili-teitsoplossingen zijn data driven en stellen nieuwe eisen aan veiligheid en beveili-ging. In deze context wordt de rol van DEKRA als onafhankelijke partij steeds vitaler.” Zo kunnen software-updates die draadloos worden geïnstalleerd cruciale veiligheids- en beveiligingsimplicaties kennen die we ook draadloos moeten op-lossen.
Het Trust Center-concept van DEKRA speelt hier een cruciale rol. Samen met andere soortgelijke organisaties roept 's werelds grootste niet-beursgenoteerde expertorganisatie op tot niet-discriminerende toegang tot de ruwe veiligheids-, beveiligings- en milieugegevens van het voertuig.
Grote vraag naar Cybersecurity
Voor wat betreft Cybersecurity profiteert DEKRA van de voordelen van de hoge vraag uit de industrie, met name van de automobielsector. De expertise van DEKRA op het gebied van het testen van consumentenproducten die gebruik maken van het internet (als onderdeel van IoT) zorgde ervoor dat het bedrijf in 2022 haar activiteiten met toonaangevende technologie- en platformbedrijven kon uitbreiden. Fabrikanten van producten voor Amazon, Apple en Google ma-ken nu bijvoorbeeld regelmatig gebruik van de services van DEKRA om hun producten en toepassingen te valideren.
In de sector “Cybersecurity voor automotive” slaagde de expertorganisatie erin zijn positie op de markt verder te consolideren na erkenning als Technical Ser-vice door de federale Duitse autoriteit motortransport (KBA) in 2021. De testfacili-teit in Lausitzring en het DEKRA Technology Center in Klettwitz (Brandenburg) speelden hierbij een belangrijke rol. Bij de overname van Lausitzring door DEKRA vijf jaar geleden, was het de bedoeling om de focus van de locatie te wijzigen. Een racebaan voor testdoeleinden werd een testbaan waar ook wel eens wedstrijden worden gereden. “Hierin zijn we uitstekend geslaagd. Lausitzring is nu Europa’s grootste onafhankelijke testsite voor automatisch en geconnec-teerd rijden”, zegt de voorzitter van DEKRA. In het kader van verdere ontwikke-lingen voorzien we in zogenaamde stadstrainingen. Tijdens deze trainingen simu-leren we rijscenario’s als basis voor voertuigtests.
Innovatiepartner voor toekomstige trends
Volgens marktonderzoeken bedragen investeringen in waterstoftechnologieën en -projecten tegen 2030 ongeveer 150 miljard euro. Het gaat hierbij over productie, toepassingstechnologieën, componenten en infrastructuur. Hierbij wordt aange-nomen dat de markt voor de TIC-industrie (Testing, Inspectie en Certificering) tegen 2030 goed zal zijn voor ongeveer één miljard euro. Zo werkt DEKRA bij-voorbeeld nu al aan toekomstige testnormen voor gaspijpleidingen onder hoge druk en heeft het bedrijf al een aantal waterstofpijpleidingen gecertificeerd in Duitsland. Bovendien kan DEKRA goedkeuring geven voor H2-vulstations vol-gens “HRS-conformiteit”.
Autoproducenten en -leveranciers kunnen voor waterstof ook vertrouwen op het Technology Center van DEKRA. In het laboratorium voor aandrijving- en uitlaat-uitstoot voerde het centrum bijvoorbeeld voor de lancering van de demonstratie-vloot BMW iX5 Hydrogen onafhankelijke tests uit. DEKRA testte de verbruiks-specificaties van het voertuig. Dit is een belangrijke stap in de voorgeschreven goedkeuring voor de kleine reeksen.
Als onderdeel van dit innovatieve partnerschap met de startup Hylane onder-steunt DEKRA de eerste commerciële verhuurvloot van voertuigen op waterstof op de Duitse markt. Het wagenpark bevat in eerste instantie 44 vrachtwagens van verschillende fabrikanten, die aan klanten in Duitsland worden verhuurd. “Met onze expertise zorgen we ervoor dat de betrokken partners progressie blij-ven maken op hun weg naar duurzame mobiliteit”, stelt Stan Zurkiewicz.
Omdat het de bedoeling is dat fotovoltaïsche systemen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het opwekken van duurzame stroom, is DEKRA blijven inves-teren in haar testcapaciteiten in China. Hier worden de meeste zonnepanelen gebouwd. Als onderdeel van haar strategie werd in 2022 het modernste zonne-energielaboratorium ingehuldigd in Shanghai. “Het DEKRA Shanghai Renewable Energy Testing Center biedt ons de test- en certificeringsmogelijkheden die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat de zonne-energiesector kan blijven groei-en en zijn rol kan blijven spelen in de bescherming van ons klimaat”, verklaart de leider van DEKRA.
Digitalisering van services
De investeringen van DEKRA in de digitalisering van haar services gaan verder dan cybersecurity en automotive services. Deze investering speelt ook een be-langrijke rol in de andere Strategische focusgebieden, zoals 'diensten op afstand voor industriële faciliteiten’. “Het gebruik van digitale technologie betekent dat het testpersoneel niet langer hoeft te werken in risicovolle omgevingen die nauw, giftig of potentieel explosief zijn”, geeft Stan Zurkiewicz aan. Vandaag kunnen deze taken worden uitgevoerd door robots met stevige camera’s op afstand te bedienen, zoals in de kernenergiecentrales in Scandinavië. Hierbij komen nog de digitale inspectieoplossingen voor industriële faciliteiten die gebruik maken van continue geregistreerde sensorgegevens, waardoor online monitoring mogelijk is. Hetzelfde principe wordt ook gebruikt om de luchtkwaliteit in realtime te monito-ren.
DEKRA koppelt haar expertise in digitalisering aan haar adviesexpertise, bijvoor-beeld door ook aandacht te hebben voor veiligheidsmaatregelen op het werk. Door deze benadering kon Canadian National Rail (CN Rail) aanzienlijke vooruit-gang boeken voor zijn werknemers. In nog geen twee jaar slaagde het bedrijf, met 24.000 werknemers en een netwerk van 36.000 km, erin om het ongeval-lenpercentage met 32% te verminderen. De kosten door ongevallen daalden met 49 miljoen USD. In juni 2022 registreerden ze 525 dagen zonder dodelijk ongeval.
Voertuiginspectie: na de introductie in Costa Rica nu actief op 24 markten
Een van de topprestaties van 2022 was onze introductie op de markt van de pe-riodieke voertuiginspectie in Costa Rica. Uit elf deelnemers van de aanbesteding selecteerde de regering van het Centraal-Amerikaans land DEKRA voor de uit-voering van hun voertuiginspectieprogramma. “We zijn er niet alleen heel trots op, het is ook de perfecte illustratie van onze positie als wereldmarktleider”, zei Stan Zurkiewicz over de succesvolle toekenning van het contract. Na toevoeging van Costa Rica is DEKRA nu in 24 landen actief in voertuiginspectie, vijf hiervan op het Amerikaanse continent. In eerste instantie voert DEKRA twee jaar lang het nationale voertuiginspectieprogramma “Inspección Técnica Vehicular” uit. In dit programma inspecteren 450 werknemers jaarlijks ongeveer twee miljoen voer-tuigen. In Spanje voert DEKRA sinds midden 2022 ook voertuiginspecties uit. Met de toevoeging van Costa Rica stijgt het aantal jaarlijks uitgevoerde inspecties door DEKRA wereldwijd tot meer dan 30 miljoen. De omzet uit voertuiginspec-ties, de grootste bedrijfsactiviteit van DEKRA zal naar verwachting in 2022 met 4% stijgen naar 1,3 miljard euro.
Outlook
Veiligheid en security zijn voor iedereen wereldwijd basisbehoeften, zeker in tij-den van crisis. “We nemen onze missie om veiligheid en duurzaamheid te bren-gen bijzonder serieus”, vertelde Stan Zurkiewicz. Daarom blijft DEKRA de ko-mende maanden op gerichte en gedisciplineerde manier werken aan de imple-mentatie van haar Strategy 2025. Ongeacht een moeilijke en uitdagende omge-ving is het de vaste overtuiging van de voorzitter van DEKRA dat de expertorga-nisatie ook in 2023 groeit. Voor nu zijn de groeiverwachtingen voor de omzet eer-der beperkt tot 1 à 5%. De oorlog in Oekraïne met de geopolitieke spanningen als gevolg, de snel stijgende energieprijzen en de hoge inflatie leggen een zware be-lasting op de wereldwijde economische activiteit en zullen in verschillende mark-ten een recessie veroorzaken.