Uw browser is verouderd.

Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Gebruik een andere browser om de website in betere kwaliteit te bekijken.

Melding maken van werkgerelateerde misstanden

DEKRA en de aan haar gelieerde bedrijven zijn, als respectievelijke autonome verantwoordelijken, verplicht tot geheimhouding over wat u aan ons toevertrouwd. Het beschermen van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, evenals de veiligheid van alle informatie die u ons verstrekt, is een topprioriteit voor ons

Lees de onderstaande verklaring zorgvuldig door voordat u een melding maakt bij de verantwoordelijke nalevingsfunctionaris via het formulier dat u onderaan deze pagina vindt.

Verklaring Gegevensbescherming

Het doel van het DEKRA-klokkenluiderssysteem is het veilig en vertrouwelijk ontvangen, verwerken en evalueren van meldingen over schendingen van regelgeving en DEKRA Compliance-richtlijnen.

Het primaire doel voor het bewaren van gegevens is voor de verwerking, het onderzoeken en het beheren van compliance meldingen.

Het melden van misstanden en/of wangedrag is vrijwillig. Houd er echter rekening mee dat we alleen rapporten kunnen ontvangen en verwerken als u bevestigt dat u deze verklaring heeft gelezen en instemt met de verwerking van uw melding zoals hier beschreven. We vragen u daarom vriendelijk om toestemming te geven door het bevestigingsvenster aan te vinken voordat u het formulier onderaan de pagina indient.

U kunt uw melding anoniem doen. We raden u echter aan om uzelf te identificeren wanneer verder contact nodig is voor onderzoeksdoeleinden. De door u verstrekte informatie wordt hoe dan ook vertrouwelijk behandeld.

Als u een incident meldt bij de aangewezen Compliance Officer, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en informatie:

A. uw naam en uw contactgegevens (mits u niet anoniem melding maakt);

B. of u in dienst bent van DEKRA;

C. de naam en andere persoonlijke gegevens van de betrokken personen (bijvoorbeeld functionele specificaties, contactgegevens) en het onderwerp van uw melding;

D. een beschrijving van het niet-conforme gedrag alsmede een beschrijving van de omstandigheden van het incident, inclusief tijd en plaats van het incident, de getroffen DEKRA-entiteit, en of het management kennis heeft van het incident;

E. andere persoonlijke gegevens die mogelijk voortvloeien uit verdere vragen.

De informatie die u verstrekt bij het melden van een Compliance-zaak wordt geverifieerd door de betreffende nalevingsfunctionaris. Eventueel kan nader onderzoek plaatsvinden, waarbij u – tenzij u anoniem wenst te blijven – door de betreffende medewerker benaderd kan worden.

Alle persoonlijke gegevens, zoals uw naam, uw contactgegevens en indien van toepassing, waar u in dienst bent bij DEKRA (zie nummer 1 a. en b.), en informatie die u aan ons meldt, worden opgeslagen in een DEKRA-database.

Ten behoeve van de verwerking van uw melding kunnen de persoonsgegevens en informatie worden ingezien, verwerkt en gebruikt door de aangestelde compliance officer en de specifiek aangewezen medewerkers die worden ingeschakeld door de compliance officer.

Persoonlijke gegevens en informatie kunnen ook worden bekendgemaakt aan de politie en/of andere officiële regelgevende instanties.

In het geval dat de relevante instanties die persoonsgegevens ontvangen en verwerken zich in de VS bevinden of in een ander land dat geen niveau van gegevensbescherming biedt zoals beschikbaar in de EU, zal een contract worden ondertekend op basis van de EU-modelcontractbepalingen.

Houd er rekening mee dat elk persoon aan wie u rapporteert, op een geschikt moment op de hoogte kan worden gesteld dat een rapport is ingediend. Uw identiteit wordt niet bekendgemaakt. Elk persoon over wie een melding is gemaakt heeft het recht om uw beschrijving, van de misstanden die tot uw melding hebben geleid, te corrigeren.

Wanneer juridische entiteiten van DEKRA in de EU zijn gevestigd en er worden persoonsgegevens en informatie doorgegeven aan een ontvanger in de VS, of een ander land die geen passend niveau van gegevensbescherming biedt, zijn er modelcontractbepalingen tussen dergelijke juridische entiteiten van toepassing. Houd er rekening mee dat elke persoon, waarvan u de identiteit heeft gedeeld met de Compliance Officer, op een geschikt moment op de hoogte kan worden gesteld van de melding die over hem is gedaan. In dat geval wordt uw identiteit niet bekendgemaakt. Niettemin heeft iedereen over wie u informatie heeft verstrekt het recht om uw weergave van de feiten te herzien en te verduidelijken.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang ze nodig zijn om uw melding te verwerken (inclusief eventuele onderzoeken) of, indien van toepassing, zolang ze nodig zijn om sancties op te leggen of als de gegevens moeten worden bewaard vanwege wettelijke vereisten.

Door het selectievakje aan het eind van het formulier aan te vinken bevestigd u deze Verklaring Gegevensbescherming gelezen en begrepen te hebben en gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en informatie zoals hierboven beschreven.

Een melding indienen

Dien hier uw melding in over niet-conform gedrag. Als u anoniem wilt blijven, dient u geen persoonlijke informatie in te voeren, bijvoorbeeld uw naam of relatie tot de dader. Verstrek in dat geval geen informatie die naar u herleidbaar is.

Pagina delen